Advokátní úschova

V rámci služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří, nabízíme klientům i možnost úschovy finančních prostředků, případně i listin, pokud tyto mají souvislost s úschovou finančních prostředků. Advokátní úschova představuje efektivní způsob ochrany finančních transakcí klientů, transparentnost obchodů a zajištění splnění smluvních povinností. Advokátní kancelář je garantem a je právně odpovědná za to, že s uschovanými prostředky bude naloženo pouze tak, jak je dohodnuto ve smlouvě, případně jak plyne z právních předpisů.

Advokátní úschova je klienty nejčastěji využívána v souvislosti s uzavíráním smluv o koupi nemovitých věcí. Při advokátní úschově ve spojení s převody nemovitých věcí se uzavírá tzv. svěřenecká smlouva, na základě které složí jedna strana peníze pro druhou stranu na zvláštní k tomu zřízený a označený účet naší advokátní kanceláře. Po celou dobu trvání úschovy jsou složené peněžní prostředky uložené na tomto úschovním účtu odděleny od jakýchkoliv jiných finančních prostředků advokátní kanceláře i od finančních prostředků jiných klientů. V okamžiku, kdy dojde ke splnění všech podmínek stanovených v uzavřené svěřenecké smlouvě (ve které jsou stanoveny práva a povinnosti obou smluvních stran a advokátní kanceláře), jsou námi peníze z advokátní úschovy uvolněny oprávněné osobě. 

Advokátní úschovy v jiných případech, než u převodů nemovitých věcí, jsou pak řešeny dvoustrannými či vícestrannými smlouvami, jejichž obsah je vždy přizpůsoben individuální potřebě dané obchodní transakce.

Pro ochranu finančních prostředků klientů považujeme za vhodné zmínit, že advokátní úschova je regulována právními a stavovskými předpisy České advokátní komory a na dodržování jejich pravidel dohlíží Česká advokátní komora, a to jednak prostřednictvím zřízené elektronické knihy úschov, do které je advokát povinen ohlásit každou jím prováděnou úschovu, ale také prostřednictvím svých kontrolních orgánů.

Odměna za poskytování služeb úschovy finančních prostředků je naší advokátní kanceláří nastavena takto:

  • 4.000,- Kč bez DPH za úschovu částky do 1.000.000,- Kč včetně
  • 6.000,- Kč bez DPH + 0,1% z částky přesahující 1.000.000,- Kč za úschovu částky nad 1.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
  • 20.000,- Kč bez DPH + 0,01% z částky přesahující 10.000.000,- Kč za úschovu částky nad 10.000.000,- Kč.

Shora uvedená odměna pak zahrnuje sepis svěřenecké smlouvy, poplatky za vedení účtu, případnou úschovu listin, pokud jsou tyto součástí dané transakce, jakož i další jiné náklady advokátní kanceláři vzniklé v souvislosti s realizací advokátní úschovy. Odměna již ovšem nezahrnuje případnou odměnu advokátní kanceláře za přípravu doprovodné smluvní dokumentace (např. kupní smlouvy), pokud tuto dle přání klienta advokátní kancelář připravuje.